Echipamente radio

În România, ANCOM și ANPC sunt instituţiile care au responsabilitatea aplicării legislaţiei în vigoare din domeniul echipamentelor radio și sunt instituţiile responsabile pentru activităţile de supraveghere și control a pieţei echipamentelor radio. Activitatea de supraveghere și control a ANCOM privește conformitatea echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață și a celor aparținând utilizatorilor finali–persoane juridice. Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește doar conformitatea echipamentelor radio aparținând consumatorilor (utilizatori finali–persoane fizice).

Directiva cu privire la punerea la dispoziție pe piață a echipamentele radio

Sectorul echipamentelor radio este o parte esenţială a pieţei de comunicaţii radio, care reprezintă un element cheie în economia din cadrul Uniunii Europene. Directiva care guvernează acest domeniu la nivelul UE este Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Scopul acesteia este de a armoniza regulile referitoare la comercializarea și utilizarea în cadrul UE a echipamentelor radio care pot produce interferențe prejudiciabile, care pot genera perturbaţii electromagnetice sau care pot fi afectate de astfel de perturbaţii, și care pot afecta sănătatea și/sau siguranța ori bunurile persoanelor.

Toți cei interesați sau cărora li se aplică direct sau indirect prevederile Directivei RED au la dispoziție un instrument intitulat Ghidul RED (în limba engleză), cu rolul de a-i asista în interpretarea directivei, dar fără a se substitui în vreun fel acesteia. Ghidul RED explică și clarifică o serie de aspecte importante legate de aplicarea prevederilor Directivei RED și, de asemenea, asigură o largă transmitere a clarificărilor agreate prin consens în rândul statelor membre și al altor entități sau părți interesate.

Această directivă a fost transpusă în legislaţia din România prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, stabilindu-se astfel cadrul de reglementare naţional pentru introducerea/punerea la dispoziție pe piaţă, libera circulaţie şi punerea în funcţiune, precum și utilizarea pe teritoriul naţional a echipamentelor radio, precum și evaluarea conformităţii şi sistemul de marcaj.

Supravegherea pieţei reprezintă o competenţă naţională şi urmărește ca pe piaţă să fie introduse numai echipamentele radio care îndeplinesc criteriile de conformitate. De asemenea, supravegherea eficientă a pieţei le oferă utilizatorilor finali o anumită protecţie şi previne, într-o oarecare măsură, competiţia neloială.

Comisia Europeană consideră că succesul Directivei RED depinde în primul rând de producători. Aceştia trebuie să îşi asume atât responsabilitatea prezentării echipamentelor radio pentru a fi supuse unei proceduri corespunzătoare de evaluare a conformităţii, cât și responsabilitatea introducerii pe piaţă doar a echipamentelor radio conforme cu prevederile Directivei RED.

Notă: Echipamentele radio care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 introduse pe piață până la data de 13 iunie 2017 și care respectă cerințele esențiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora, pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.

Echipamente pentru care se aplică Directiva RED

Prevederile Directivei RED se aplică numai echipamentelor radio astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 și la alin. (2) din directivă.

Odată cu intrarea în vigoare a Directivei RED, echipamentele de recepție radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, intră în aria de aplicare a acestei directive și nu mai fac obiectul Directivei 2014/30/UE (Directiva EMC). În ceea ce privește echipamentele terminale de telecomunicații, acestea încetează să mai intre în aria de aplicare a Directivei RED, intrând în aria de aplicare a Directivei EMC.

Anumite tipuri de echipamente radio sunt excluse din cadrul de aplicare al Directivei RED, şi anume:

– echipamentele radio utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din domeniul aparării naţionale,  ordinii publice și siguranţei naționale, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranţa națională, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal;

– echipamentele radio utilizate de radioamatori, în afară de cazul în care astfel de echipamente sunt puse la dispoziție pe piață. Sunt considerate ca nefiind puse la dispoziție pe piață următoarele: kit-urile radio destinate montării și utilizării de către radioamatori, echipamente radio modificate de radioamatori pentru uz propriu și echipamente construite de radioamatori acționând individual în scopuri științifice și experimentale în cadrul activității de radioamator;

– echipamentele maritime care intră sub incidența Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, modificată de Directiva (UE) 559/2015;

– produse, piese și dispozitive aeronautice care intră în domeniul de aplicare al art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare;

– kit-urile de evaluare construite la comandă, destinate profesioniștilor, care urmează să fie folosite exclusiv în centre de cercetare și dezvoltare în aceste scopuri.

Cerinţe esenţiale

Următoarele cerinţe esenţiale de bază se aplică pentru toate echipamentele radio:

– protejarea sănătății și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, incluzând obiectivele referitoare la cerințele de siguranță prevăzute în Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;

– asigurarea unui nivel adecvat al compatibilității electromagnetice, prevăzut în Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică;

– utilizarea în mod efectiv a spectrului de frecvențe radio și suportarea utilizării eficiente a acestuia pentru a se evita interferențele prejudiciabile.

Față de Directiva 1999/5/CE (Directiva R&TTE), Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) introduce la cerința esențială prevăzută la art. 3 pct. 2, pe lângă cerința esențială a emițătorului cu privire la neproducerea de interferențe prejudiciabile, și cerința de asigurare a unui nivel de performanță a receptorului, astfel încât acesta să reziste la un anumit nivel al interferențelor prejudiciabile.

În plus, echipamentele radio care aparțin anumitor categorii sau clase trebuie să fie construite astfel încât să fie în conformitate și cu următoarele cerințe esențiale suplimentare:

 1. a)    să interacționeze cu accesoriile, în special cu încărcătoarele comune;
 2. b)    să interacționeze cu alte echipamente radio prin intermediul rețelelor;
 3. c)    să poată fi conectate la interfețe de tip corespunzător în cadrul Uniunii Europene;
 4. d)    să nu afecteze rețeaua sau funcționarea acesteia și să nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului;
 5. e)    să încorporeze sisteme de protecţie care să asigure că datele cu caracter personal şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate;
 6. f)     să prezinte anumite caracteristici ce asigură protecția împotriva fraudelor;
 7. g)    să prezinte anumite caracteristici ce asigură accesul la serviciile de urgență;
 8. h)    să prezinte anumite caracteristici ce facilitează utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilități;
 9. i)      să prezinte anumite caracteristici ce asigură faptul că un software poate fi instalat în echipamentul radio doar atunci când conformitatea ansamblului echipament radio – software a fost demonstrată.

Comisia Europeană, conform art. 3 alin. (3) din Directiva RED, este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu art. 44 din Directiva RED pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de fiecare dintre cerințele esențiale suplimentare prevăzute mai sus la literele (a)-(i).

Notă: pentru echipamentele radio care intră sub incidența Directivei RED nu se vor mai putea utiliza de către producători, în procesul de evaluare a conformității produsului cu cerințele esențiale privind protejarea sănătății și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, și privind asigurarea unui nivel adecvat al compatibilității electromagnetice, prevederile Directivelor 2014/30/UE (Directiva EMC) și 2014/35/UE (Directiva LVD).

Precizări referitoare la îndeplinirea cerinţelor menţionate la art. 7 alin. (4)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio

Prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privesc, conform alin. (1) din același articol, echipamentele radio pentru care autorizarea de punere în funcţiune şi de utilizare este realizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu excepţia echipamentelor radio care funcţionează în benzi de frecvențe radio ori frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere (Decizia președintelui ANCOM nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere)

Punerea în funcțiune şi utilizarea echipamentelor radio (stație de radiocomunicaţii/emisie) implică utilizarea resursei limitate de spectru radio. Astfel, în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, frecvenţele radio pot fi utilizate numai după obţinerea autorizărilor necesare acordate de ANCOM. De la această regulă există și o serie de excepții limitate, stabilite prin decizie a președintelui ANCOM.

Raportat la autorizările acordate pentru utilizarea spectrului radio, normele indicate mai sus sunt aplicabile întrucât cadrul legislativ arătat servește la autorizarea stațiilor de radiocomunicații/emisie folosite pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice sau pentru furnizarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau televiziune.

Având în vedere obiectivul urmărit și anume limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice, prin art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 devin aplicabile şi definițiile din cadrul Legii audiovizualului nr. 504/2002. În aceste condiții, autorizarea utilizării frecvențelor radio trebuie privită și în contextul Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Prin „documentaţie”, în sensul prevăzut de art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016, se înțelege documentarea rezultatelor măsurătorilor tehnice realizate pentru verificarea îndeplinirii cerinței esențiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016, inclusiv măsurători tehnice ale radiațiilor electromagnetice neionizante (de exemplu: măsurări ce privesc determinarea densităţii de putere a câmpului electromagnetic sau a intensității câmpului electromagnetic, precizându-se valorile respective).
Actualizarea documentaţiei prevăzută art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 înseamnă adăugarea, la documentaţia iniţială menționată mai sus, a măsurătorilor tehnice rezultate în urma reverificărilor periodice.

Întrucât măsurile impuse prin art. 7 alin. (4)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privesc cerința esențială menționată la art. 3 alin. (1) lit. a) din același act normativ și, prin urmare, au legătură directă cu limitarea expunerii populaţiei generale la câmpurile electromagnetice, concluzionăm că cerinţele stabilite nu se suprapun cu condițiile privind punerea în funcţiune şi utilizarea staţiei de radiocomunicaţii/emisie conform parametrilor tehnici şi operaţionali din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio/licenţa de emisie sau din autorizaţia de asignare a frecvenţelor/autorizaţia tehnică de funcţionare.

Măsurătorile tehnice mai sus menționate vor fi prezentate sub forma unui document semnat fie de titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio/licenţei de emisie, dacă măsurătorile au fost efectuate în regim propriu, fie, în numele și pe seama titularului, de partea terţă care a efectuat măsurătorile. Documentul va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • date despre amplasamentul staţiei de radiocomunicaţii/emisie (coordonate geografice, adresa poștală, clădire, stâlp etc.);
 • data efectuării măsurătorilor;
 • aparatura cu care s-au efectuat măsurătorile (denumire, producător, tip și serie);
 • valoarea/valorile determinată/determinate în urma măsurătorilor;
 • condițiile în care s-au efectuat măsurătorile (coordonatele geografice ale locului/locurilor de măsură, intervalul de frecvențe măsurat, condițiile de mediu: temperatură, umiditate).

Informaţii suplimentare privind efectuarea măsurătorilor radiațiilor electromagnetice neionizante sunt disponibile în Recomandarea ECC/REC(02)04 – Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9 kHz – 300 GHz), disponibilă la http://www.erodocdb.dk.

Conform celor reglementate prin art. 7 alin. (4)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016, punerea în funcţiune și utilizarea oricărei staţii de radiocomunicații/emisie trebuie să aibă în vedere respectarea cerinţei esenţiale menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a) din acest act normativ şi anume „protecţia sănătăţii şi a siguranţei persoanelor şi a animalelor domestice, precum şi protecţia bunurilor, incluzând obiectivele referitoare la cerinţele de siguranţă prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 409/2016, dar fără aplicarea unei limite de tensiune.”

În cazul în care nivelurile emisiilor electromagnetice măsurate depășesc valorile limită prevăzute de actele normative aflate în vigoare (Normele privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1193/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 3 noiembrie 2006), titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio/licenţei de emisie va aplica măsuri specifice de încadrare în limitele legale.

Clase de echipamente radio în conformitate cu Directiva 2014/53/UE

Potrivit art. 8 alin. (2) din Directiva RED, Comisia Europeană adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili echivalența între interfețele radio notificate și pentru a aloca o clasă de echipamente radio, ale cărei detalii sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. S-a renunțat astfel la sistemul de clasificare a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii (Clasa 1 și Clasa 2) prevăzut de Directiva 1999/5/CE.

Conformitatea combinației echipament radio – software

Directiva 2014/53/UE introduce, ca noutate, faptul că pentru echipamentele radio care au un software instalat producătorii trebuie să evaluaze conformitatea combinației echipament radio – software cu cerințele esențiale prevăzute de directivă. Comisia Europeană este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu art. 44 din Directiva RED pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de această cerință.

Înregistrarea tipurilor de echipamente radio aparținând anumitor categorii

Începând cu data de 12 iunie 2018, producătorii au obligația să înregistreze, într-un sistem care va fi pus la dispoziție de către Comisia Europeană, tipurile de echipamente radio ce vor aparține unor categorii de echipamente radio care vor prezenta un nivel scăzut de conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în Directiva RED. Comisia Europeană este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu art. 44 din directivă pentru a specifica ce categorii de echipamente radio sunt vizate de această cerință.

Evaluarea conformităţii

Procesul de evaluare a conformităţii pentru echipamentele radio acoperite de Directiva 2014/53/UE constă într-una dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii: controlul intern al producţieiexaminarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, sau conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii, efectuată de producător. Acest proces presupune asigurarea faptului că echipamentele radio sunt în conformitate cu cerinţele esențiale menționate la art. 3 din directivă.

Producătorul poate să aleagă să urmeze una dintre cele trei proceduri de evaluare a conformității, menționate anterior. În cazul în care, în cadrul procesului de evaluare a conformităţii echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în cazul în care astfel de standarde armonizate nu există, producătorul este obligat să aleagă una dintre următoarele două proceduri de evaluare a conformității: examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, sau conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii.

În cazul în care producătorul alege examinarea UE de tip, urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei, această procedură prevede faptul că producătorul trebuie să apeleze la un organism notificat în vederea evaluării conformității echipamentelor radio pe baza documentației tehnice corespunzătoare echipamentelor respective. După examinarea documentației tehnice de către organismul notificat, acesta îi poate elibera producătorului un certificat de examinare UE de tip prin care se atestă faptul că echipamentele respective îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute la art. 3. Acest certificat se va atașa, apoi, documentației tehnice. Producătorul trebuie să păstreze documentaţia tehnică referitoare la produs timp de zece ani din momentul introducerii produsului pe piaţă. De asemenea, importatorul trebuie să se asigure de faptul că producătorul a întocmit documentația tehnică respectivă și că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia ANCOM, la cerere.

În cazul în care producătorul alege conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii, acest lucru înseamnă că producătorul recurge la utilizarea unui sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecţia finală a echipamentelor radio finite şi pentru încercările tehnice ale echipamentelor radio în cauză, în vederea demonstrării conformității echipamentelor radio în cauză cu cerințele esențiale menționate la art. 3 din directivă. Sistemul de calitate este evaluat de un organism notificat.

Detalii referitoare la aceste trei proceduri de evaluare a conformității sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4 la Directiva RED (Anexele 2, 3 și 4 la Hotărârea Guvernului nr.740/2016).

După încheierea procesului de evaluare a conformităţii, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia din UE poate să aplice marcajul CE pe echipamentele radio. Aplicarea marcajului trebuie să respecte instrucţiunile descrise în art. 19 și 20 din Directiva RED (art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016).

Prezenţa marcajului CE pe echipamentele acoperite de Directiva RED cu privire la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio este o indicaţie că acestea îndeplinesc cerinţele tehnice în vigoare pentru a fi comercializate oriunde în Spaţiul Economic European – EEA, precum şi în Turcia. Marcajul se aplică şi produselor fabricate în ţări terţe.

Comisia Europeană a lansat un portal web de tip ghişeu unic cu toate informaţiile despre marcajul CE.

Standarde europene armonizate

Utilizarea standardelor armonizate este prevăzută în art. 16 din Directiva RED. Comisia a încredinţat mandat organismelor de standardizare europene (ETSI, CEN, CENELEC) să elaboreze o serie de standarde armonizate.

Atunci când referințele standardelor armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un producător care declară că produsul său respectă standardele armonizate aplicabile beneficiază de „prezumția de conformitate” a acestui produs cu cerințele esențiale menționate în Directiva RED.

Prin urmare, primul pas pe care un producător trebuie să-l facă pentru a se asigura că un echipament radio va fi în conformitate cu dispozițiile din Directiva RED este să verifice care standarde europene armonizate sunt aplicabile.

O listă cu standardele armonizate referitoare la echipamentele radio este pusă la dispoziție de Comisia Europeană aici. Trebuie menționat faptul că utilizarea standardelor armonizate este voluntară.

Organisme notificate

Organismele notificate (NB – Notified Bodies) îndeplinesc sarcinile prevăzute la capitolul IV al Hotărârii Guvernului nr. 740/2016.

Lista Organismelor notificate conform Directivei 2014/53/UE în Comunitatea Europeană